Algemene voorwaarden

Voorwaarden Lesovereenkomst Manege Wittenburg

Artikel 1 De partijen
Manege Wittenburg, gevestigd Oosteinde 8 te Blijham, verder te noemen lesgever, en de klant, op de voorzijde van dit formulier omschreven; zijn met elkaar een overeenkomst aangegaan welke wordt beheerst door de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Artikel 2 Inhoud van de overeenkomst
Door of vanwege de lesgever, wordt aan de klant instructie gegeven, die aangesteld is door de lesgever. Deze instructie betreft het leren rijden op paarden van de lesgever/ eigen paard, dan wel het verbeteren van de hippische rijvaardigheid. Onder de instructie is tevens begrepen het onder toezicht door de klant zelfstandig tot uitvoering brengen van het geïnstrueerde. De instructie vindt plaats in een binnen- of buitenrijbaan dan wel tijdens buitenritten.

Artikel 3 Looptijd
1. Deze overeenkomst gaat in op de datum, omschreven zoals op de voorzijde van dit formulier, en heeft geen vaste einddatum.
2. Bij beëindigen van de overeenkomst, kan geschieden door beide partijen, moet een opzegtermijn van 1 maand in acht genomen worden. Met ingang van de 1e van de nieuwe maand.
3. Bij het inschrijven voor een proefles gaat de klant akkoord met de voorwaarden en schrijft zich daarmee in bij de lesgever. Na inschrijving gaat een bedenktijd van 5 werkdagen in, alsvorens de inschrijving definitief is. Indien de klant de inschrijving binnen 5 werkdagen wenst te annuleren, dient hij/zij de lesgever hiervan per E-mail op de hoogte te stellen.
4. Mocht je opzeggen omwille van een geldige, medische reden moet je de opzegtermijn betalen, maar als je weer terugkomt verrekenen we die met het lesgeld van de 1e nieuwe maand.

Artikel 4 Verplichtingen lesgever
1. De lesgever die groepslessen verzorgt, beschikt minimaal over een diploma dat bevoegdheid verleent tot het zelfstandig geven van instructie of volgt een erkende opleiding teneinde deze bevoegdheid te verkrijgen.
2. De lesgever die individuele lessen verzorgt, beschikt tenminste over aantoonbare kennis en ervaring.
3. De lesgever draagt er zorg voor, dat op zijn bedrijf en tijdens instructie op een andere locatie, de veiligheidsvoorschriften, zoals voorgeschreven door de KNHS, worden toegepast en nageleefd.

Artikel 5 Verplichtingen klant en gedragsregels
1. De klant is verplicht de door de lesgever gestelde veiligheidsvoorschriften en gedragsregels na te leven. Deze regels zijn opgenomen in de reglementen (huisregels, rijbaanregels en stalregels) van de lesgever. De klant is er tevens verantwoordelijk voor, dat zijn gezinsleden en bezoekers deze voorschriften naleven.
2. De lesgever heeft bij het aangaan van de overeenkomst de reglementen overhandigd en de klant heeft van de inhoud hiervan kennis genomen.
3. Het is de lesgever toegestaan de vorenbedoelde reglementen tussentijds te wijzigen. Wijzigingen zullen steeds schriftelijk aan de klant worden bekendgemaakt.
4. Het is de lesgever toegestaan om de overeenkomst te beëindigen. De beëindiging van de overeenkomst kan het gevolg zijn als de hierboven genoemde reglementen niet worden nageleefd door de klant als wel gezinsleden en bezoekers.

Artikel 6 Lesgeld en betaling
1. Betaling van het hierboven gekozen lidmaatschap geschiedt per automatisch incasso. In de eerste week van de nieuwe maand wordt het bedrag afgeschreven, o.v.v. klantnummer en maand van toepassing.
2. De betaling wordt ondersteunt door het afgeven van een doorlopende SEPA machtiging van de klant aan de lesgever.
3. Als er niet geïncasseerd kan worden houden wij ons het recht voor om €10.- extra administratiekosten, per incassomoment, in rekening te brengen.
4. Door de klant afgezegde lessen worden niet terugbetaald.
5. Indien het lesgeld niet kan worden geïncasseerd, is de klant verantwoordelijk voor het voldoen van het lesgeld vóór de eerstvolgende les middels een bankoverschrijving, danwel contante betaling. Bij uitblijven van betaling kan de toegang tot de les geweigerd worden.
6. Tijdens nationale feestdagen en in de schoolvakanties van basisschool noord zullen er geen lessen plaatsvinden en zal het lesgeld wel worden geïncasseerd.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
1. De lesgever is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de klant van veiligheidsvoorschriften, dan wel het niet in acht nemen van aanwijzingen en instructies van de lesgever.
2. De lesgever is slechts dan ten opzichte van de klant aansprakelijk voor schade, indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen door of namens de lesgever, die in ernstige mate in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van zijn hoedanigheid als lesgever dient te worden betracht. De aansprakelijkheid van de lesgever voor alle kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor de lesgever zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend.

Artikel 8 Risico-acceptatie
1. De klant is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het berijden van en het omgaan met paarden, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van de instructie.
2. De klant neemt deel aan de instructie voor eigen rekening en risico en zal ten aanzien van de lesgever, geen aanspraken doen gelden op eventuele rechten voortvloeiende uit artikel 179 Boek 6 BW. In geval van minderjarigheid van de klant, vrijwaren de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers, de lesgever voor dergelijke aanspraken door of namens de klant.

Artikel 9 Minderjarigheid, toestemming ouders/voogd
De ondergetekenden stemmen in met de bepalingen in dit contract, nu voor het aangaan van onderhavige overeenkomst, vanwege de minderjarigheid van de klant, de toestemming van de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers is vereist.

Artikel 10
1. Wanneer de ruiter niet kan deelnemen aan de les vragen verzoeken wij om dit even te melden door te bellen / appen (06-47199309) of te mailen (info@manegewittenburg.nl). Zo kunnen wij de planning van een les en de inzet van onze pony’s en paarden daarop aanpassen.
2. Indien er onverhoopt gedurende een langere tijd niet aan de lessen kan worden deelgenomen vragen wij jullie contact op te nemen door te bellen / appen of door te mailen.

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag over onze faciliteiten, neem dan middels onderstaand formulier contact met ons op!

  Uw naam *

  Uw E-mail *

  Uw telefoonnummer *

  Onderwerp *

  Uw bericht *

  Volg ons op Instagram

  Social

   

  Adres

   

  MANEGE WITTENBURG
  OOSTEINDE 8
  9697 XG  BLIJHAM

  © COPYRIGHT 2021

  MANEGE WITTENBURG